תנאי השימוש ומדיניות אבטחת המידע

תקנון www.leibelinvestments.com

כללי

 1. בתקנון זה אלא אם מצויין אחרת, "האתר" משמעו האתר המצוי בשם המתחם (דומיין) https://www.leibelinvestments.com/; "לייבל" משמעה קבוצת אל.אי.ג'י. לייבל השקעות בע"מ.
 2. תקנון זה מהווה את ההסכם המלא בין המשתמש לבין האתר ו/או לייבל השקעות (להלן: לייבל או החברה, ובצוותא: "הצדדים"). השימוש באתר מהווה הסכמה לתנאיו של תקנון זה ושקול להצהרת המשתמש, כי קרא בפועל את ההסכם לכל פרטיו והסכים עם כל האמור בו על כל סעיפיו. לא תישמע טענה מצד משתמש, כאילו לא הכיר את פרטיו של תקנון זה.

תנאי השימוש

 1. השימוש באתר נועד לשם קבלת מידע כללי על פעילותה של לייבל, מיזמים בהם היא מעורבת, הצוות הפועל מטעמה וכל מידע אחר, שלייבל בוחרת להציג באתר. כל שימוש אחר באתר יהווה הפרה של הסכם משתמש זה, ולייבל שומרת לעצמה את מלוא הזכויות בענין זה.

הבהרות והסתייגויות

 1. האתר הינו אתר למסירת מידע (אינפורמטיבי) בלבד, ואינו מהווה או כולל ייעוץ השקעות, ייעוץ מס, ייעוץ לתכנון כלכלי, שידול להשקעה, שיווק השקעה, עצה קונקרטית, התקשרות בעסקה וכיו"ב. האתר אינו מהווה הזמנה להשקיע או להתקשר עם לייבל בקשרים עסקיים מכל סוג והיקף שהם.
 2. האתר מספק מידע כללי, אשר באופן טבעי מתעדכן ומשתנה. האתר אינו מתחייב להתעדכן ולעדכן את המשתמש, ואין ערובה לעדכניות המידע.
 3. בהיותו אתר למסירת מידע כללי בלבד, המידע המצוי בו אינו מותאם לאדם מסויים או למועד מסויים. על כל משתמש לבחון בעצמו את הרלוונטיות של המידע המופיע באתר – כולו או חלקו – עבורו.
 4. לייבל מבהירה, שכל פעולה כלכלית תלויה במספר רב של משתנים ובצרכיו הפרטניים והייחודיים של כל אדם ואדם. לייבל ממליצה לכל משתמש להיעזר בייעוץ כלכלי, משפטי, הנדסי ומיסויי לגבי כל אפשרות השקעה, בין כזו המופיעה באתר בין כזו המופיעה במקום אחר כלשהו.
 5. לייבל אינה נוטלת שום אחריות לנכונות המידע, לעדכניותו או לתוצאות משימוש בו או הסתמכות עליו.
 6. לייבל לא תישא באחריות להשקעתו של משתמש, שנעשתה על בסיס האמור באתר.
 7. השימוש באתר וקריאת התוכן שבו מהווים ויתור על טענה כלשהי כנגד לייבל ו/או מי מטעמה בגין נזקים כלשהם, שנגרמו למשתמש ו/או למי למטעמו כתוצאה מביצוע פעולה כלשהי על בסיס האמור באתר.

פעולת האתר

 1. לייבל שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, ולעדכן את האתר, להוסיף לו או לגרוע ממנו, לשנות את מראהו, את מבנהו ו/או מהותו, להוסיף פונקציות ו/או להורידן ולעשות כל שינוי אחר (להלן ביחד ו/או לחוד: שינויים) על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של לייבל.
 2. המשתמש מודע לכך, שפעולת האתר עלולה להשתבש אם בשל שינויים, אם בשל פעולת גורמים שלישיים, שלאתר אין שום שליטה עליהם ואם בשל הפסקה מוחלטת של קיום האתר. הפסקת פעילותו של האתר ו/או שיבוש כלשהו בו לא יהוו עילה לתביעה ו/או דרישה ו/או טענה כלשהי כנגד לייבל.
 3. האמור בתקנון זה בלשון זכר, אף לשון נקבה במשמע; והאמור בלשון יחיד, אף לשון רבים במשמע. השימוש בלשון זכר יחיד היא לצורך הנוחות בלבד. התקנון והאתר פונים לגברים ולנשים באופן שווה.

קנין הרוחני

 1. האתר וכל המצוי בו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, תכניו, צורתו, מהותו, מבנהו, עיצובו הגראפי, קבצים ויישומים מכל מין וסוג שהוא המצויים בו, וכל מידע הנמסר בו הם קניינה הרוחני הבלעדי של לייבל.
 2. חל איסור מוחלט על עשיית שימוש, העתקה, הפצה, הצגה, פרסום, שידור, וכיו"ב של האתר ו/או כל המצוי בו על ידי גורם כלשהו ללא רשותה המפורשת מראש של לייבל.

אבטחת אתר ופטור – Disclaimer:

 1. האתר אינו אוסף מידע כלשהו אודות המשתמש זולת שם ופרטי התקשרות. הינך נדרש ומתחייב שלא למסור שום מידע אישי, ובכלל זה מצב אישי, מצב בריאותי, נתונים רפואיים, נתונים כלכליים, פרטי אשראי, מספר חשבון בנק, וכל נתון אישי זולת שם ואמצעי התקשרות. מסירת פרטים כאמור תהווה הפרה יסודית של הסכם זה.
 2. האתר מאובטח באמצעי האבטחה בסטנדרט הגבוה ביותר המקובל בשוק במועד העלאתו לאוויר. בנוסף לאמור לעיל לייבל תנקוט בכל הצעדים הסבירים לאבטחת המידע המצוי באתר.
 3. יחד עם זאת, אין דרך להבטיח הגנה מלאה מפני חדירות ו/או שימוש אסורים בידי צדדים שלישיים. אשר על כן האתר לא יישא בכל אחריות ישירה ו/או עקיפה במקרים של גילוי ו/או שימוש במידע הנמסר על ידי משתמש הנובעים משימוש אסור כלשהו בידי צדדים שלישיים ו/או כתוצאה ממעשים ו/או מחדלים כלשהם, שאינם בשליטת האתר.
 4. לייבל אינה אחראית בשום צורה ואופן לנזקים מכל סוג שהוא, לרבות נזק, הפסד כספי, אובדן, אובדן מידע, פגיעה כתוצאה מהתכנים, הטרדות /או נזק אחר כלשהו, ישירים ו/או עקיפים ו/או תוצאתיים, שייגרמו למשתמש ו/או למפרסם כלשהם כתוצאה מהשימוש באתר ו/או במידע שבו ו/או כתוצאה מפגיעה כלשהי במידע ו/או משימוש לרעה במידע, שאירעו שלא באשמתו של האתר.

הפסקת השימוש באתר

 1. ללייבל תהיה הזכות למנוע שימוש באתר ממשתמש כלשהו אשר:
  • יחרוג באופן כלשהו מתנאי תקנון זה על תיקוניו ושינוייו מעת לעת.
  • ישתמש באתר באופן בלתי הולם בדרך של ביצוע עבירות, עוולות, גסות רוח, הטרדה, התנהגות לא הולמת, ו/או שידול לאיזה מאלה.
 2. ללייבל תהיה הזכות להוריד כל מודעה ו/או פרסום מהאתר (אם בכלל) במקרה של הפרה כלשהי של תנאי ההתקשרות עם לייבל.

הצהרות המשתמש ו/או המפרסם

 1. המשתמש מצהיר כדלקמן:
  • הוא בן 18 שנים ומעלה, כשיר מבחינה משפטית ואינו פסול דין.
  • כל פרטי ההתקשרות הנמסרים על ידו בעת הפניה לאתר הם פרטיו שלו ולא של שום גורם צד שלישי אחר.
  • הוא יימנע באופן מוחלט מפרסום תכנים פרטיים ו/או אישיים כלשהם המהווים "מידע אישי" כלשהו שלו או של זולתו.
  • במסירת הפרטים אין הפרה של זכויות קנין רוחני משום סוג שהוא, ובפרט זכויות יוצרים של צדדים שלישיים.
  • העלאת התכנים (אם בכלל; אין בסעיף זה כדי לגרוע מהאיסור על העלאת תכנים על ידי המשתמש) לאתר נעשית בהתאם לכל דין ומבלי לפגוע בצד שלישי כלשהו, ובכלל זה, מבלי להגביל לכך, בדרך של לשון הרע ו/או פגיעה בזכויות קנין ו/או פגיעה בפרטיות ו/או פרסום פרטי קטינים באופן האסור על פי חוק ו/או באופן המנוגד להליך משפטי בדלתיים סגורות.
  • המשתמש יישא באחריות ו/או בחבות המלאות לכל נזק ו/או הפסד, שייגרמו ללייבל ו/או לאדם שלישי כלשהו כתוצאה מהשימוש על ידי המשתמש ו/או מהתכנים המועלים על ידו.
  • מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, ולמען הסר כל ספק, המשתמש מתחייב בזה לשפות את לייבל מיד עם דרישתה בשל הפסד ו/או נזק כלשהם, שייגרמו לה כתוצאה מתכנים ו/או מודעות המועלים על ידי משתמש לאתר, ובכלל זה הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד. אין באמור כדי לגרוע מלייבל את זכותה לסעד אחר כלשהו בשל פגיעה כאמור.

מדיניות הגנה על פרטיות המשתמש

 1. האתר מתחייב להגן על פרטיותם של המשתמשים בהתאם לחוק בכלל ולחוק הגנת הפרטיות התשמ"א-1981 ותקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) התשע"ז-2017 למעט כאמור בפרק זה. לייבל תעשה שימוש בפרטיהם של המשתמשים במקרים הבאים, ובתנאי שהדבר מתחייב:
  • יצירת קשר עם המשתמש בהתאם לבקשתו;
  • מסירת הפרטים למוסד חוקי כלשהו בהתאם לדרישה ו/או חובה על פי חוק;
  • מסירת הפרטים האישיים לצד שלישי כלשהו, אשר הציג בפני האתר הוכחות לכאורה לשימוש בניגוד לחוק ו/או הסכם זה על ידי המשתמש, ולפגיעה, שנגרמה לו כתוצאה מהשימוש האסור כאמור.
 2. ללייבל הזכות לשנות מדיניות ההגנה על פרטיות המשתמש בכל עת בהתראה בת 10 (ימים) מראש.
 3. לייבל אינה אחראית לאיסוף מידע אודות המשתמש הנעשה על ידי גורמים שלישיים, ובמסגרתו "לומדים" אותם גורמים את הרגלי השימוש של המשתמש במירשתת ויוצרים לו "פרופיל" המשמש לאחר מכן לשיווק מפולח ו/או לכל מטרה אחרת של אותם גורמים שלישיים. המשתמש פוטר בזאת את לייבל באופן מוחלט וגמור מכל אחריות לפעולות הנעשות על ידי צדדים שלישיים, ושלייבל לא שותפה להם ו/או שהיא נאלצת לאפשר בשל פערי הכוחות האדירים בינה לבין תאגידים מסויימים דוגמת גוגל, פייסבוק וכיו"ב.
 4. האתר יוצר קבצי "Cookies" במחשבו האישי של המשתמש ובכך אוסף עליו מידע המתייחס לסוג הענין וצורת השיטוט שלו ברשת האינטרנט. המידע הנאסף באמצעות ה-"Cookies" משמש את החברה לצרכים פנימיים בלבד, במטרה להביא לשיפור ולעדכן האתר לנוחות המשתמש.
  • שימוש זה במידע כפוף להתחייבויות ולמגבלות שמקבלת על עצמה לייבל במסגרת מסמך זה.
  • המשתמש יכול ורשאי לחסום את קבצי ה-"Cookies" במחשבו ואף למחוק את אלה שנוצרו על ידי עדכון ההגדרות הרלבנטיות לכך.
  • שימוש באתר מהווה הסכמה מפורשת לקבלת קבצי ה-Cookies ולאיסוף המידע הנאסף באמצעותו. המשתמש מסכים בזה לאיסוף המידע ומוותר על טענה כלשהי כלפי לייבל בגין משלוח ה-Cookies או השימוש במידע הנאסף באמצעותן.
 5. המשתמש מתיר בזה ללייבל באופן מפורש לשלוח לו דואר פרסומי ובלבד ש:
  • הדבר לא יטיל עליו חיוב כספי;
  • יהיה רשאי להפסיק שירות זה על פי דרישתו בכל עת. היה ויפנה משתמש ללייבל באיזה מאמצעי הקשר הנמצאים באתר ו/או באופן אחר ויבקש הפסקת משלוח של דואר פרסומי, תפעל לייבל בהתאם.
  • יהיה רשאי לדרוש, שמידע המתייחס אליו לא יועבר עוד לאנשים, סוג בני אדם או אנשים מסויימים, ובכלל זה לחברות ו/או לגופים כלשהם, באופן קבוע או לזמן מוגבל. לייבל תפעל על פי הנחיה זו לאלתר.

הדין החל

 1. על הסכם זה, לרבות תוקפו ופרשנותו יחולו דיני מדינת ישראל המהותיים והפרוצדוראליים, מבלי לתת תוקף לדיני ניגוד הדינים.
  • סמכות השיפוט הבלעדית בסכסוך כלשהו הנובע מהסכם זה תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
  • סמכות שיפוט זו תחול מבלי להתחשב במיקום המשתמש, מיקום השרת, מיקום פעילות האתר ו/או כל שיקול אחר, והמשתמש נותן בזה הסכמתו המפורשת לסמכות שיפוט זו.
  • המשתמש נותן בזה הסכמתו המלאה לכל בקשה להמצאת כתבי בי-דין מחוץ לישראל על מנת לאפשר קיומו של הליך משפטי בישראל ולאפשר לבית המשפט המוסמך לאכוף את סמכותו כפי שנקבעה לעיל.
  • המשתמש ולייבל מבקשים בזה מכל בית משפט בכל מקום שהוא בעולם, למעט בית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו, לדחות תביעות כלשהן המוגשות שם בקשר להסכם זה.
 2. למרות האמור לעיל, היה ותבחר לייבל על פי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט להעביר סכסוך כלשהו לבוררות, יועבר הסכסוך להכרעה בדרך של בוררות בפני בורר דן יחיד המוסכם על הצדדים.
  • היה ולא יגיעו הצדדים להסכמה על זהות הבורר תוך 14 יום, ימונה הבורר על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל ו/או מוסד הבוררות של לשכת עורכי הדין.
  • הבורר ידון לפי הדין הישראלי המהותי וינמק את פסק הבוררות. סדרי הדין ודיני הראיות לא יחולו על הבוררות. לא תהיה אפשרות לערער על פסק הבורר.

  מלאו פרטים ואנו נחזור אליכם

  WhatsApp chat